در حال بارگذاری

روش دور زدن کنکور و فروش صندلی های دانشگاه های علوم پزشکی به ژن های خوب قانونی که عدالت در کنکور را