در حال بارگذاری

روسیه به خروج آمریکا از پیمان نابودی موشک ها پاسخ متقابل خواهد داد