در حال بارگذاری

روسیه آمریکا پیشنهاد تعهد برای عدم مداخله را رد می کند