در حال بارگذاری

روسیه آمریکا را مسئول وخامت شرایط آوارگان سوری دانست