در حال بارگذاری

روسيه بند ضدايراني را از بيانيه رياستي شوراي امنيت درباره يمن حذف کرد