در حال بارگذاری

روزنامه نگار آمريکايي اظهارات موهن ترامپ بخشي از الگوي رفتاري اوست