در حال بارگذاری

روابط تهران و بغداد مستحکم و راهبردی می ماند