در حال بارگذاری

رهبر حزب سعادت ترکیه رژیم صهیونیستی فقط زبان زور را می فهمد