در حال بارگذاری

رسانه های فلسطینی رژیم صهیونیستی شهر رفح در نوار غزه را هدف بمب باران هوایی قرار داد