در حال بارگذاری

رای دادگاه ترکیه مبنی بر تمدید بازداشت کشیش آمریکایی