در حال بارگذاری

رانش زمین در اوگاندا ده ها قربانی گرفت