در حال بارگذاری

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس حدود 30 درصد مرکبات شمال کشور در برف اخیر از بین رفت