در حال بارگذاری

رئیس کمیسیون اروپا از همه منابع لازم برای حفظ برجام استفاده می کنیم