در حال بارگذاری

رئیس پارلمان عراق با رئیس کنگره آمریکا دیدار کرد