در حال بارگذاری

رئیس علی دلواری و میرزا کوچک خان هم با تعریف fatf ترویست حساب می شوند