در حال بارگذاری

رئیس بارسا والورده جدایی نیمار را خوب مدیریت کرد