در حال بارگذاری

رئیس انجمن ژئوپلیتیک هزینه تقسیمات کشوری صرف زیرساخت ها شود