در حال بارگذاری

دیپلمات سابق آمریکا ایالات متحده دیگر مهمترین بازیگر جهانی نیست