در حال بارگذاری

دو ماهواره به فضا پرتاپ می کنیم ماهواره ایرانی در۶۰۰کیلومتری مدار