در حال بارگذاری

دوومیدانی قهرمانی جوانان جهان منصوری هم در پرتاب دیسک فینالیست نشد