در حال بارگذاری

دولت گزارش میزان برداشت از صندوق توسعه ملی را به مجلس ارائه دهد