در حال بارگذاری

دولت بی رویه از صندوق توسعه ملی برداشت می کند