در حال بارگذاری

دولت به جای افزایش حقوق به مردم کارت خرید بدهد