در حال بارگذاری

دورنمای اوپک از تقاضا برای نفت تیره تر شد