در حال بارگذاری

ده ها فلسطینی در درگیری های شمال رام الله زخمی شدند