در حال بارگذاری

دمکرات های کنگره موارد استیضاح ترامپ را ارائه دادند