در حال بارگذاری

دلیل حمایت اروپا از برجام با اروپا در زمینه مسائل منطقه و توان نظامی مشکل داریم