در حال بارگذاری

دشمنی و کینه توزی مقام های آمریکا با ایران همیشگی است