در حال بارگذاری

دست از مبارزه با استکبار نخواهیم کشید دفاع از مظلوم تکلیف است