در حال بارگذاری

دستگاه دیپلماسی باید برخورد متقابل درقبال تحرکات امنیتی اروپا داشته باشد