در حال بارگذاری

در مصاحبه با خبرنگار ال چیرینگیتو مدیر بارسا نیمار از پیوستن به psg پشیمان است