در حال بارگذاری

در خصوص پیوستن به fatf مطابق قانون اساسی و موازین شرع مقدس اقدام خواهیم کرد