در حال بارگذاری

درآمد موقوفه كفاف عمل به وقف بطور كامل نمی كند