در حال بارگذاری

خوشبینی پمپئو به حصول توافق با ترکیه در موضوع کردها