در حال بارگذاری

خرابکاری تروریستی باعث قطع برق در سه استان عراق شد