در حال بارگذاری

خانواده مرحوم هاشمی از عملکرد صدا و سیما می گویند