در حال بارگذاری

حق باشگاه است که با مربیان دیگر مذاکره کند واکنش ابراهیم زاده به تهدید شدن جایگاهش