در حال بارگذاری

حریق بازار قدیمی خیابان آیت الله شیرازی مشهد مهار شد