در حال بارگذاری

حریف آسیایی پرسپولیس بازیکن ایرانی جذب می کند کوروشی در یک قدمی الدحیل