در حال بارگذاری

جنایت مسجد گوهرشاد جزوی از تاریک ترین قسمت سلطنت پهلوی است قز اقان اسلحه به دست همه مسجدیان را از دم