در حال بارگذاری

جلال طالبانی می دانست چگونه بین کشورهای اسلامی و عربی وحدت ایجاد کند