در حال بارگذاری

جزئیات سقوط هواپیما از زبان سخنگوی ارتش