در حال بارگذاری

جذب ١٤ میلیارد دلار سرمایه خارجی در ٥ سال