در حال بارگذاری

جامعه جهانی به اقدامات جنگ طلبانه تل آویو پاسخ درخور و قاطع بدهد