در حال بارگذاری

تیلرسون نشست بررسی صلاحیت را با اظهارات ضدایرانی آغاز کرد