در حال بارگذاری

توپخانه رژیم صهیونیستی نوار غزه را هدف قرار داد