در حال بارگذاری

توهین نکنید انتقاد کنید استکبار به دنبال این است که ایران را منزوی کند