در حال بارگذاری

توسعه یک کشور بدون توجه به علوم انسانی و اسلامی امکان پذیر نیست