در حال بارگذاری

توسعه فضاهای آموزشی و ورزشی در مناطق محروم اولویت است