در حال بارگذاری

توسعه اشتغال و کارآفرینی منوط به حمایت از بخش خصوصی است